Alembic Stratoblaster (v2).gif
Alembic Stratoblaster (v2).gif
Alembic Stratoblaster.gif
Alembic Stratoblaster.gif
Anderton Frequency  Booster.gif
Anderton Frequency Booster.gif
Apollo Bass and Treble Booster.jpg
Apollo Bass and Treble Booster.jpg
Brian May Trebl Boost.jpg
Brian May Trebl Boost.jpg
Fender Eric Clapton Strat (25dB midbooster-preamp).JPG
Fender Eric Clapton Strat (25dB midbooster-preamp).JPG
Fuzz Booster.jpg
Fuzz Booster.jpg
Guitar Treble Booster.jpg
Guitar Treble Booster.jpg
Jackson  built-in guitar preamp (mid-booster).gif
Jackson built-in guitar preamp (mid-booster).gif
Korg - Guitar Booster.jpg
Korg - Guitar Booster.jpg
Mosfet Booster.jpg
Mosfet Booster.jpg
Orange Treble and Bass Booster.jpg
Orange Treble and Bass Booster.jpg